Organisatie

Het NMF is een onafhankelijke stichting met 8 bevlogen medewerkers en 6 vaste vrijwilligers. Samen met een trouwe achterban helpt het NMF rond de 400 musici in Nederland door aan hen een kwalitatief hoogwaardig en passend instrument in bruikleen te geven.

Raad van Toezicht en directie

Het NMF heeft een raad-van-toezicht-model. Dat betekent dat het besturen van de stichting door de directie wordt gedaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het NMF en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad de directeur/bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. De Raad komt, samen met de directeur/bestuurder, tenminste vier keer per jaar bijeen. De leden ontvangen geen beloning of salaris.

De Instrumentencommissie

De Instrumentencommissie is het belangrijkste adviesorgaan van het NMF. Als permanente en geheel onafhankelijke commissie buigt zij zich over de aanvragen van de musici, begeleidt zij het aankoopbeleid en adviseert zij over de samenstelling van de collectie. De commissie bestaat uit specialisten uit de muziekwereld, met ieder kennis op het gebied van een specifieke instrumentengroep en talentontwikkeling. De commissie komt jaarlijks vier keer bijeen.
De IC is de afgelopen jaren vergroot en verjongd. Er zijn specialisten benoemd voor onder meer altviool, contrabas en piano. Met de huidige omvang en expertise van de commissie is het NMF geëquipeerd om de komende jaren vooruit te kunnen.

NMF-team

Het NMF is een onafhankelijke stichting met 8 medewerkers, waarvan 6 in vaste dienst en 2 als vaste freelancer. De medewerkers van het NMF hebben veel kennis in huis en vormen samen een hecht team. Het team wordt, daar waar nog meer kennis noodzakelijk is, bijgestaan door een aantal flexibele professionals. De omvang van de kantoororganisatie is sinds 2016 nauwelijks gestegen. In 2018 en 2019 was het 4,9 FTE.

Raad van Toezicht en directie

Het NMF heeft een raad-van-toezicht-model. Dat betekent dat het besturen van de stichting door de directie wordt gedaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het NMF en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad de directeur/bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. De Raad komt, samen met de directeur/bestuurder, tenminste vier keer per jaar bijeen. De leden ontvangen geen beloning of salaris.

De Instrumenten-commissie

De Instrumentencommissie is het belangrijkste adviesorgaan van het NMF. Als permanente en geheel onafhankelijke commissie buigt zij zich over de aanvragen van de musici, begeleidt zij het aankoopbeleid en adviseert zij over de samenstelling van de collectie. De commissie bestaat uit specialisten uit de muziekwereld, met ieder kennis op het gebied van een specifieke instrumentengroep en talentontwikkeling. De commissie komt jaarlijks vier keer bijeen.
De IC is de afgelopen jaren vergroot en verjongd. Er zijn specialisten benoemd voor onder meer altviool, contrabas en piano. Met de huidige omvang en expertise van de commissie is het NMF geëquipeerd om de komende jaren vooruit te kunnen.

NMF-team

Het NMF is een onafhankelijke stichting met 8 medewerkers, waarvan 6 in vaste dienst en 2 als vaste freelancer. De medewerkers van het NMF hebben veel kennis in huis en vormen samen een hecht team. Het team wordt, daar waar nog meer kennis noodzakelijk is, bijgestaan door een aantal flexibele professionals. De omvang van de kantoororganisatie is sinds 2016 nauwelijks gestegen. In 2018 en 2019 was het 4,9 FTE.

Het NMF-team. Foto: Sarah Wijzenbeek

Vrijwilligers

Gelukkig wordt het bureau ook gesteund door een groep van ongeveer 8 vaste vrijwilligers die regelmatig helpen bij allerlei klussen. Ze werken op kantoor onder andere aan de donateursadministratie, collectiehistorie, persrelaties, archivering en concertorganisatie.

Huisvesting

Het NMF houdt kantoor in het oudste stenen woonhuis van Amsterdam uit 1565 aan de Sint Annenstraat 12, dat het NMF huurt van Stadsherstel. Hier ontvangt het NMF talloze musici, vrijwilligers en donateurs. Ook de Instrumentencommissie vergadert hier enkele malen per jaar. Het kantoor van het NMF is op werkdagen geopend van ca. 9:30 tot ca. 17:30 uur.

Het NMF houdt kantoor in het oudste stenen woonhuis van Amsterdam (huisbaas Stadsherstel). Foto: Sjaak Ramakers

Governance

‘Thuis dit prachtige instrument bespelen, daar geniet ik elke dag van!’

Philip Karmanov  Vleugel: Bösendorfer (1975)

Raad van Toezicht

Het NMF heeft een raad-van-toezicht-model. Dat betekent dat het besturen van de stichting door de directie wordt gedaan. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het NMF en de algemene gang van zaken. Ook staat de Raad de directeur/bestuurder terzijde met advies over beleidsvoornemens. De Raad komt, samen met de directeur/bestuurder, ten minste vier keer per jaar bijeen. De leden ontvangen geen beloning of salaris. 

Onderscheid tussen toezicht houden, besturen en uitvoeren

Het NMF is een stichting met medewerkers en vrijwilligers. De dagelijkse leiding is in handen van de statutair directeur/bestuurder. De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen tweemaal worden herbenoemd voor eenzelfde termijn. De kandidaten onderschrijven de Governance Code Cultuur bij hun benoeming. Hierdoor is een onafhankelijke, zorgvuldige, professionele en integere taakvervulling van de Raad van Toezicht gewaarborgd. Het NMF streeft ernaar om de Raad van Toezicht zo samen te stellen dat de noodzakelijke kennis voor het optimaal functioneren van een organisatie als het NMF aanwezig is. Daarnaast vindt het NMF het belangrijk dat de leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk een groot en relevant netwerk bezitten. Kennis van de leden op het gebied van het Nederlandse muziekleven en alles wat daarmee samenhangt, is relevant. De Raad van Toezicht laat zich adviseren door de Financiële Auditcommissie en de Remuneratiecommissie.

Verantwoordingsverklaring Goed Bestuur

Het NMF is drager van de CBF-erkenning. In die hoedanigheid onderschrijft het de volgende drie principes van goed bestuur: 

 • Binnen de instelling is de functie ‘toezicht houden’ duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ en de ‘uitvoering’.
 • De instelling werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling.
 • De instelling streeft naar optimale relaties met alle belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vergaderde in 2019 viermaal met de directeur/bestuurder. Tijdens deze vergaderingen werden onder meer het gevoerde beleid, de verslaglegging en presentatie van de financiële cijfers, de aankoop van instrumenten en het functioneren van de directie besproken. Een belangrijk onderdeel vormde het nieuwe meerjarenplan voor 2020-2023. Ook samenwerking met derden en het bereiken van afgesproken doelstellingen kwamen aan de orde. In de jaarvergadering in mei werden de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld en goedgekeurd en decharge voor het gevoerde beleid verleend aan het bestuur. Gedurende het jaar werd er door leden van de Raad van Toezicht op individuele basis met de directie overlegd als daartoe aanleiding was. Rond het tijdstip van de tweede vergadering van elk jaar, in het tweede kwartaal, wordt naast de gebruikelijke evaluatie van het functioneren van de directeur met de remuneratiecommissie, ook een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht gehouden.

Vergoeding

De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun activiteiten. Wel is er de mogelijkheid tot compensatie voor gemaakte onkosten in verband met werkzaamheden voor de stichting. In 2019 is daarvan geen gebruik gemaakt.

Rooster van aantreden en herbenoeming

Raad van Toezicht per 1 januari 2019

aangetreden, herbenoeming
mr. E.H. Swaab, 2016, 2019
drs. Q.M. Korthals Altes, 2016, 2019
mr. S.A. Reinink, 2016, 2019
drs. S.C. Wolff, 2016, 2019
drs. L.H. van Deth, 2017, 2020 
aangetreden
herbenoeming
mr. E.H. Swaab
drs. Q.M. Korthals Altes
mr. S.A. Reinink
drs. S.C. Wolff
drs. L.H. van Deth
2016
2016
2016
2016
2017
2019
2019
2019
2019
2020
mr. Els Swaab, voorzitter
drs. Quirijn Korthals Altes, lid
mr. Simon Reinink, lid
drs. Suzanne Wolff, lid
drs. Louise van Deth, lid

Instrumentencommissie en Raad van Advies

De Instrumentencommissie oordeelt over aanvragen van musici, de aankoop van instrumenten en samenstelling van de collectie en adviseert welke kwaliteit instrument past bij een aanvrager. Ze geeft in dezen advies aan het bestuur, die daarop besluit. De commissie bestaat uit specialisten uit de muziekwereld, met ieder kennis op het gebied van talentontwikkeling en/of een specifieke instrumentengroep. De Instrumentencommissie komt jaarlijks vier keer bijeen op het NMF-kantoor.
Daarnaast functioneert de zogenaamde Raad van Advies. Leden van deze Raad kunnen op individuele basis voor advies geraadpleegd worden door het bureau en de directie.
De samenstelling van de Instrumentencommissie en de Raad van Advies van het NMF bleef onveranderd ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Instrumentencommissie

 • Monique Bartels, cellodocente
 • Gisella Bergman, altviooldocente
 • Jurjen Hempel, dirigent
 • Maria Kuster, oud-adjunct directeur Codarts
 • David Kuyken, pianodocent
 • Peter Stotijn, contrabasdocent
 • Francis Wammes, oud-directeur KAM
 • Coosje Wijzenbeek, viooldocente
 • Kees Koelmans, viooldocent
 • Geertje van der Linden, (collectiebeheer)*
 • Frits Schutte, (collectiebeheer)*
 • Katrien Kloos, (collectiebeheer)*
 • Manon Veenendaal, (directeur)*

* Geen lid, wel aanwezig bij de vergadering

Rooster van aantreden en herbenoeming Instrumentencommissie

Instrumenten-commissie en Raad van Advies

De Instrumentencommissie oordeelt over aanvragen van musici, de aankoop van instrumenten en samenstelling van de collectie en adviseert welke kwaliteit instrument past bij een aanvrager. Ze geeft in dezen advies aan het bestuur, die daarop besluit. De commissie bestaat uit specialisten uit de muziekwereld, met ieder kennis op het gebied van talentontwikkeling en/of een specifieke instrumentengroep. De Instrumentencommissie komt jaarlijks vier keer bijeen op het NMF-kantoor.
Daarnaast functioneert de zogenaamde Raad van Advies. Leden van deze Raad kunnen op individuele basis voor advies geraadpleegd worden door het bureau en de directie.
De samenstelling van de Instrumentencommissie en de Raad van Advies van het NMF bleef onveranderd ten opzichte van het voorafgaande jaar.

Instrumentencommissie

 • Monique Bartels, cellodocente
 • Gisella Bergman, altviooldocente
 • Jurjen Hempel, dirigent
 • Maria Kuster, oud-adjunct directeur Codarts
 • David Kuyken, pianodocent
 • Peter Stotijn, contrabasdocent
 • Francis Wammes, oud-directeur KAM
 • Coosje Wijzenbeek, viooldocente
 • Kees Koelmans, viooldocent
 • Geertje van der Linden, (collectiebeheer)*
 • Frits Schutte, (collectiebeheer)*
 • Katrien Kloos, (collectiebeheer)*
 • Manon Veenendaal, (directeur)*

* Geen lid, wel aanwezig bij de vergadering

Rooster van aantreden en herbenoeming Instrumentencommissie

aangetreden, herbenoeming
Coosje Wijzenbeek, 1996, 2022
Francis Wammes, 2003, 2020
Monique Bartels, 2004, 2021
David Kuyken, 2009, 2021
Gisella Bergman, 2009, 2021
Peter Stotijn, 2012, 2020
Maria Kuster, 2013, 2021
Jurjen Hempel, 2014, 2022
Kees Koelmans, 2018, 2022

aangetreden
herbenoeming
Coosje Wijzenbeek
Francis Wammes
Monique Bartels
David Kuyken
Gisella Bergman
Peter Stotijn
Maria Kuster
Jurjen Hempel
Kees Koelmans
1996
2003
2004
2009
2009
2012
2013
2014
2018
2022
2020
2021
2021
2021
2020
2021
2022
2022
Coosje Wijzenbeek
Francis Wammes
David Kuyken
Giselle Bergman
Jurjen Hempel
Maria Kuster
Monique Bartels
Peter Stotijn
Kees Koelmans

Raad van Advies

 • Vera Beths, violiste
 • Jaap Bolink, vioolbouwer
 • Frank Bonarius, pianotechnicus en -stemmer
 • Ferdinand Erblich, altviolist
 • Kees Hülsmann, violist
 • Rudolf Koelman, violist
 • Andreas Post, vioolbouwer
 • Henk Rubingh, violist
 • Marien van Staalen, cellist
 • Serge Stam, vioolbouwer
 • Sven Arne Tepl, artistiek directeur Residentie Orkest
 • Jan Verheugt, oud-rechter en oud-vicevoorzitter Raad van Toezicht NMF
 • Jan Wijn, pianist
 • Céleste Zewald, klarinettiste

Directeur/bestuurder

In die hoedanigheid is Manon Veenendaal verantwoordelijk voor het behalen van het doel van het NMF. Zij bestuurt de stichting en neemt de verantwoordelijkheden en taken ter hand zoals vastgelegd in het bestuursreglement. Jaarlijks voert de remuneratiecommissie een functioneringsgesprek met de directeur.

Het directiesalaris wordt door de Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht vastgesteld conform de Adviesregeling van Goede Doelen Nederland, de overkoepelende organisatie van goede doelen in Nederland. Voor de werknemers van het NMF is een eigen salarisregeling van toepassing. Voor een specificatie van de salarissen en een toelichting hierop wordt verwezen naar de jaarrekening 2019.

Het jaarinkomen en de totale bezoldiging van de directeur is lager dan het maximum zoals vastgesteld op basis van de BSD-score [375].

Feit of fictie?

Het NMF is er alleen voor toptalenten

ZEKER NIET. Alle professionele musici en muziekstudenten kunnen, ongeacht hun leeftijd, aankloppen bij het NMF. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Lees meer over de aanvraagprocedure op pagina 22.

Het NMF geeft alleen violen in bruikleen

NIET WAAR. Het NMF heeft een heel brede collectie muziekinstrumenten, met zowel strijkinstrumenten, strijkstokken, vleugels, harpen, enkele blaasinstrumenten en zelfs een orgel. Wel bestaat het grootste gedeelte van de collectie uit strijkinstrumenten. Het NMF begon ooit als ‘Strijkinstrumentenfonds’. Niet geheel onlogisch dus, dat men dit vaak denkt.

Het NMF helpt alleen klassieke musici

NIET WAAR. Wel is het zo dat het grootste deel van onze collectie klassieke, Westerse instrumenten bevat. Logischerwijs trekt dat klassieke musici aan. Echter, er zijn steeds meer musici die deze instrumenten ook in niet-klassieke speelstijlen inzetten, zoals in jazz, volksmuziek, wereldmuziek, kleinkunst etc. We hebben in een enkel geval ook een instrument laten bouwen voor musici die een heel specifiek instrument nodig hadden, zoals de vijfsnarige cello voor Ernst Reijseger of de Réus 49 voor Remy van Kesteren.

Het NMF is er alleen voor musici met de Nederlandse nationaliteit

NIET WAAR. De musicus dient een actieve rol te vervullen in het Nederlandse muziekleven, de nationaliteit is daarbij niet van belang. Het muziekleven hier wordt steeds internationaler, we bedienen maar liefst 43 verschillende nationaliteiten.

Het NMF vindt alleen antieke instrumenten goed genoeg

NIET WAAR. Het NMF heeft geen voorkeur voor oude of nieuwe instrumenten. Er is in Nederland een aantal zeer deskundige instrumentenbouwers werkzaam. Het NMF heeft al vele bouwopdrachten geplaatst bij Nederlandse, maar ook internationale instrumentenbouwers. Het aandeel nieuwbouwinstrumenten is 32%.

De collectie van het NMF is te bezichtigen

WAAR & NIET WAAR. Er zijn instrumenten ‘op voorraad’. Dit zijn instrumenten die rouleren, die ter reparatie liggen of die aangeboden zijn aan het NMF. Maar 95% van de collectie is uitgeleend en is dus in handen van de musici, op weg naar podia om ‘bezichtigd’, maar vooral beluisterd te worden.

Er is een lange wachttijd voor musici

GELUKKIG NIET! Het in bruikleen geven van een instrument is afhankelijk van een aantal factoren, zoals soort instrument, niveau, urgentie, beschikbaarheid en niet in de laatste plaats smaak. Over het algemeen kunnen we musici binnen enkele weken of maanden helpen. In het topsegment duurt het vaak wat langer, omdat de instrumenten daar schaarser zijn.

De overeenkomst is voor bepaalde tijd

WAAR. De eerste bruikleenperiode duurt in principe 6 jaar. Echter, deze kan na een verzoek verlengd worden, afhankelijk van de wens van de musicus en het oordeel van het NMF op basis van criteria. Een instrument kan dus levenslang bij een musicus blijven.

Het NMF is verschrikkelijk duur

NIET WAAR. Alhoewel ‘duur’ een relatief begrip is, vinden wij de bruikleenvergoeding niet duur. Voor een kwalitatief hoogwaardig instrument (onafhankelijk van de waarde)
vragen we een jaarlijkse bijdrage van € 700. Muziekstudenten jonger dan 28 jaar krijgen een korting en betalen in 2020
€ 542. Daarnaast betaalt iedere musicus de verzekeringspremie. Vanwege de grote omvang van de NMF-collectie is dit de laagste premie in Nederland. Grootschalige reparaties en onderhoud worden door het NMF betaald. Kosten die voortkomen uit het gebruik, zoals nieuwe snaren, nieuwe beharing, betaalt de musicus zelf. Overigens kan een musicus altijd een aanvraag indienen voor het Steunfonds. Dit NMF-fonds biedt NMF-musici een tegemoetkoming in de bruikleenvergoeding – als de financiële situatie daartoe noodzaakt.

Het NMF ontvangt geen subsidie

WAAR. Sinds de bezuinigingen een aantal jaren terug staat het NMF 100% op eigen benen. Daar zijn we trots op. De enige vaste inkomstenstroom, is de vergoeding van musici en de inkomsten uit periodieke schenkingsovereenkomsten (waarbij de donatie over een periode van minimaal 5 jaar vastligt). Het NMF bouwt op de trouwe steun van vele donateurs. Elk bedrag is welkom, groot of klein. Steeds vaker zien we dat particuliere (familie-)fondsen ons weten te vinden.

Het NMF houdt zich alleen met uitlenen van instrumenten bezig

STEEDS MINDER WAAR. Een belangrijke pijler is het behoud van cultureel erfgoed via het aankopen van belangrijke Nederlandse instrumenten, zowel antieke als moderne. Ook verwerven we instrumenten uit het buitenland die een grote toegevoegde waarde hebben voor het Nederlands cultureel erfgoed. Daarnaast is het NMF actief op het gebied van educatie, netwerk en kennisdeling. Het NMF treedt bijvoorbeeld bij elke aanvraag op als adviseur van de musicus door hem te begeleiden in het keuzeproces. Daarnaast worden NMF-musici tijdens hun carrière gevolgd en zoveel mogelijk van advies voorzien op het gebied van gebruik en keuze van instrument en stok. Bovendien biedt het NMF hen de mogelijkheid podiumervaring op te doen en kunnen we musici door onze communicatiekracht helpen met de promotie.

NMF-musici ontvangen geen vergoeding voor de concerten

NIET WAAR. We willen onze musici graag speelplekken aanbieden, wat ook ten goede komt aan de promotie van het NMF. In de bruikleenovereenkomst staat dat een musicus twee keer per jaar dient op te treden voor het NMF. Uiteraard ontvangen de musici hiervoor een vergoeding. Vanwege de Fair Practice Code hebben we de gages in 2019 verhoogd.

Het NMF is een unieke organisatie

WAAR. Het NMF is in 1988 opgericht en heeft sindsdien gewerkt aan het zorgvuldig opbouwen van een kwalitatief hoogwaardige collectie met muziekinstrumenten en strijkstokken. Er is in Nederland geen vergelijkbare organisatie qua doelstelling, professionaliteit en omvang. Vooral de zinvolle bestemming die het NMF aan de instrumenten geeft, maakt de NMF-collectie wereldwijd uniek. De instrumenten en strijkstokken liggen niet in een museum of depot en worden ook niet aangekocht ter investering, maar dagelijks gebruikt door honderden talentvolle musici op de Nederlandse podia. In het buitenland gaat het om organisaties die uiteindelijk als doel hebben winst te maken door waardestijging van de instrumenten uit de collectie, of organisaties die alleen uitlenen aan musici tot een bepaalde leeftijd.

Verwante artikelen