Educatie

De afgelopen jaren heeft het NMF zich ontwikkeld tot een organisatie die complementair aan het in bruikleen geven van instrumenten musici ondersteunt door hen in grote betrokkenheid meer middelen aan te bieden zich verder te ontwikkelen en zo succesvol te zijn. Talent, doorzettingsvermogen en een goed instrument alleen zijn niet meer voldoende.

Het NMF voorziet in de toekomst een rol in de begeleiding van musici op vele gebieden, zoals bijvoorbeeld bij het onderhoud en het beter afstellen van instrumenten. Nog vaak blijkt dat met name jongeren weinig idee hebben welke eisen er gesteld worden aan het zorgvuldig onderhouden van kostbare instrumenten – en hoe ze er zelf aan kunnen bijdragen dat het instrument beter gaat klinken. Ook vindt het NMF het van groot belang dat musici leren het juiste instrument te kiezen. Hierin krijgen de musici in de toekomst ook meer begeleiding (zie ook het hoofdstuk: het NMF en de toekomst). 

Podiumervaring

Het NMF organiseert tientallen concerten per jaar. De concerten zijn enerzijds een goede methode om het fonds te promoten, anderzijds verschaft het met name jonge musici de nodige podiumervaring. Door het organiseren van deze concerten krijgen musici een uitgelezen mogelijkheid om het door hen geleerde in de praktijk te brengen: niet alleen bij bijvoorbeeld mensen thuis, maar ook in grote concertzalen in Nederland. Het NMF heeft in 2019 in totaal 43 concerten georganiseerd, in 18 gevallen was dat in samenwerking met een andere organisatie.

Concert op de veerboot naar Forteiland Pampus in het kader van het Grachtenfestival 2019. Foto: Rien de Jager

Op het NMF-kantoor in Amsterdam vonden in 2019 regelmatig huisconcerten plaats. Foto: Jesse Kraal

Vier keer organiseerde het NMF een lunchconcert in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam in 2019.

Concert in Kasteel Eerde in het kader van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten 2019. Foto: Ben Houdijk

Samenwerking

Wij geloven in de kracht van samenwerken om musici te ondersteunen in hun muzikale carrière. Het bundelen van onze krachten heeft zoveel voordelen. Het kan zaken makkelijker maken, we kunnen het grootser en inhoudelijk sterker aanpakken en we vinden het bovendien ontzettend leuk en inspirerend om met andere organisaties samen te werken. Voor onze relatief kleine organisatie biedt het veel voordelen.

Alle soorten en maten

Het NMF geeft op verschillende manieren invulling aan samenwerkingen. Op verschillende niveaus en met verschillende soorten disciplines. Soms structureel, soms incidenteel. Met een belangrijke gemene deler: het levert voor alle partijen heel veel op.

Onze partners

In de afgelopen jaren hebben we de handen ineengeslagen met uiteenlopende organisaties, zoals conservatoria, concoursen, kamermuziekverenigingen, concertzalen en andere goede doelen. Vereniging Hendrick de Keyser, Het Groninger Landschap, Bond Heemschut en Natuurmonumenten bijvoorbeeld, hebben ons de mogelijkheid gegeven om projecten en evenementen te organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn geweest. Zij openden deuren naar grote groepen nieuwe mensen. We merken aan de toenadering die men zoekt tot het fonds, en bijvoorbeeld aan het almaar groeiende relatiebestand, dat het NMF steeds zichtbaarder wordt. Samenwerking met derden is en blijft daarom een speerpunt in de toekomst. Enkele voorbeelden:

NMF & Natuurmonumenten Muziek, cultureel erfgoed en natuur

In 2019 is voor de tweede keer met succes het ‘NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten’ georganiseerd, waarin in één weekend maar liefst 69 concerten zijn gegeven door heel Nederland op bijzondere historische locaties.

NMF & Het Nederlands Vioolconcours Interactief evenement

Legio musici die van het NMF een instrument in bruikleen hebben of hebben gehad, hebben weleens meegedaan met het Nederlands Vioolconcours. Regelmatig staan een of meerdere musici van het NMF zelfs in de finale! Bij de editie 2020 (categorie Oskar Back) was Coraline Groen de winnares: zij had op dat moment een viool van het NMF in bruikleen.

Het Nederlands Vioolconcours is een organisatie die de Nederlandse vioolcultuur in de breedste zin des woords wil helpen ontwikkelen en jong viooltalent wil ondersteunen. Tijdens de laatste editie stond Utrecht drie weken lang in het teken van de viool. Het NMF heeft ook zijn steentje bijgedragen met een leerzaam en interactief evenement: de Klanktest. Niet de musici, maar de instrumenten speelden de hoofdrol. Het NMF nam een paar prachtige violen mee uit de collectie die door Carla Leurs, oud-finalist van het Nederlands Vioolconcours, uitvoerig aan de tand werden gevoeld. Ook door het publiek meegebrachte violen werden beluisterd. Carla sprak diepgaand over de instrumenten, de klanken, en andere belangrijke facetten die een rol spelen bij instrumenten, zoals smaak.

‘Deze viool kan zo veel meer dan de instrumenten die ik voorheen bespeelde. Mijn ontwikkeling gaat echt met sprongen vooruit’

Shauntell Baumgard  Viool: Jaap Timmer (1993)  Strijkstok: Jan Strumphler (na 1989)

Fair Practice Code

Het NMF vindt het belangrijk dat musici in ruil voor het in bruikleen krijgen van een vaak prachtig, kostbaar instrument optreden namens het NMF en zo donateurs de gelegenheid geven om te zien waar hun donatie aan wordt besteed. Zo snijdt het mes ook nog eens aan twee kanten: de musicus heeft een podium, het NMF een mogelijkheid tot promotie. Maar het NMF vindt het wel belangrijk om de musici hiervoor een fee te betalen.
Het NMF betaalde zijn musici per concert altijd een vaste vergoeding van € 163 per persoon indien zij een NMF-instrument bespeelden. Indien de musicus geen binding heeft met het NMF, ontving deze het dubbele (€ 326). Het NMF heeft in 2019 het vergoedingsbeleid onder de loep genomen, gevoed door de huidige ontwikkelingen in de sector en de Fair Practice Code met als doel het beleid voor de musici te verbeteren. Daarmee hebben we de gages verhoogd naar € 250 voor een NMF-musicus en € 350 voor een niet-NMF musicus. Ook het NMF vindt het belangrijk om te werken aan een gezonde sector, en een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk voor onze musici en zal deze discussie op de voet volgen en blijven voeren.

We boden onze beschermheer Z.K.H. Prins Constantijn vanwege de directiewissel in 2018 een speciaal concert aan, dat hij verzilverde voor zijn moeder Prinses Beatrix. Remy van Kesteren speelde in mei 2019 de sterren van de hemel voor een intiem gezelschap.

Communicatie met belanghebbenden

Het NMF communiceert met meerdere doelgroepen, waarvan de NMF-musici en de donateurs de voornaamste zijn. Het is evident dat een uitstekende communicatie met deze twee belangrijkste groepen van het NMF van essentieel belang is voor het functioneren van de stichting. De twee groepen zijn van uiteenlopende aard en moeten daardoor verschillend benaderd worden, maar ook binnen de groepen is differentiatie in de communicatie noodzakelijk.

Communicatie met de bruiklener

Deze groep van NMF-musici is zeer divers en verschilt in leeftijd, inkomen, arbeidspositie, de soort en kwaliteit van het door hen bespeelde instrument, achtergrond, opleiding en nationaliteit. Ook de lengte van de bruikleen varieert van soms slechts enkele dagen tot zeer langdurige bruikleen. Deze diversiteit vraagt differentiatie in de communicatie. Dit vereist discipline en flexibiliteit van de NMF-medewerkers, zorgvuldigheid, tijd en een open oog voor de specifieke situatie van elke afzonderlijke bruiklener. De communicatie met onze musici blijft ook om een andere reden een belangrijk aandachtspunt.

Foto’s: Melle Meivogel

Communicatie met de donateur

De donateurs van het NMF behoren – in tegenstelling tot de musici van het NMF – tot een redelijk homogene groep. Zij zijn relatief op leeftijd, behoren vaak tot de hogere inkomensklasse, hebben meestal een hogere opleiding, wonen doorgaans in de grote steden en welvarende gedeelten van de Randstad en bespelen vaak zelf een instrument, of hebben dat gedaan. Kwaliteit, betrouwbaarheid en persoonlijk contact zijn waarden die voor hen belangrijk zijn. Het NMF wil aan deze karakteristieken en eigenschappen zoveel mogelijk recht doen. Donateurs zullen meer dan voorheen verwachtingen hebben en eisen stellen. Betrokkenheid, verbinding, transparantie en het laten zien van de impact van het werk van het NMF zullen in de communicatie steeds belangrijker worden. Hoofdonderdelen van deze communicatie zijn het magazine, de bulletins, de e-mailnieuwsbrieven, de website, sociale media en uiteraard het persoonlijke contact. Daarnaast zijn de Presentatieconcerten, de huisconcerten, open dagen en persoonlijke bezoeken van wezenlijk belang, omdat daar het persoonlijke contact zo zeer benadrukt wordt.

Persoonsgegevens en gedragscode

Het NMF handelt steevast op integere wijze, zeer zorgvuldig en conform de wet met onder haar hoede zijnde gegevens van musici, donateurs en andere relaties en neemt de Algemene verordening gegevensbescherming in acht. Het NMF gebruikt de gegevens van donateurs om te informeren over het werk en voor fondsenwerving. De privacyverklaring is beschikbaar op onze website. Mochten er zich desondanks problemen voordoen, dan kan men zich melden bij de directeur, of zich wenden tot de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Het NMF en zijn belanghebbenden.

Verwante artikelen